header-image.jpg

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ELEKTRO OBCHOD MARYŠKA

podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Společnost Jiří Maryška se sídlem 5. května 314, 396 01 Humpolec, IČO: 45035253, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Humpolec (dále též „správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení, si tímto dovoluje informovat své zákazníky – podnikající i nepodnikající fyzické osoby – o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů, včetně rozsahu jejich práv souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů zákazníků správce.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy.

Platnost zásad od 1.8.2023

1. Úvod

Tento dokument popisuje zásady, které Elektro obchod Maryška, provozován Jiřím Maryškou, dodržuje při zpracování osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a dalších subjektů. Elektro obchod Maryška si zakládá na respektování soukromí a ochraně osobních údajů v souladu s platnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů

2. Identita a kontaktní údaje zodpovědného subjektu

Zodpovědným subjektem za zpracování osobních údajů v Elektro obchodě Maryška je Jiří Maryška, se sídlem 5. května 314, 396 01 Humpolec, IČO: 45035253. Kontaktní údaje pro dotazy ohledně zpracování osobních údajů jsou   a tel.: 728  801 107

3. Účely zpracování osobních údaj

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

- Plnění smluvních závazků vůči zákazníkům.

- Poskytování služeb a produktů, správa objednávek a reklamací.

- Marketingové aktivity, pokud byl zákazníkem udělen souhlas.

- Plnění právních povinností v oblasti daňového, účetního a jiného zákonného dodržování.

- Ochrana práv a majetku společnosti.

- Zaměstnanecká správa a administrativa.

4. Právní základ a souhlasy

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě různých právních důvodů, včetně:

- Plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření na žádost subjektu údajů.

- Splnění právních povinností společnosti.

- Zajištění oprávněných zájmů společnosti.

- Souhlas subjektu údajů, pokud je to nezbytné.

5. Kategorie zpracovávaných údajů

Elektro obchod Maryška zpracovává různé kategorie osobních údajů, včetně:

·      Identifikační údaje (jméno, adresa, datum narození atd.).

·      Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo atd.).

·      Údaje nezbytné pro plnění smlouvy a transakce.

·      Údaje o používání služeb a obsahu na webu

·      IP adresa a další technické identifikátory.

Údaje o nákupním chování a preferencích se nezpracovávají

6. Přístup k osobním údajům a jejich sdílení

Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby v Elektro obchodě Maryška, které jsou vázány k zachování důvěrnosti. Údaje mohou být sdíleny s třetími stranami pouze za účelem plnění smluvních závazků, marketingových aktivit, nebo když je to nezbytné pro splnění právních povinností.


7. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování. Po uplynutí této doby jsou údaje smazány nebo anonymizovány. Historie objednávek a některé údaje o používání služeb na webu jsou uchovávány nejméně po dobu 3 let od provedení posledního nákupu zboží.

8. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo na:

- Přístup k svým osobním údajům.

- Opravu nepřesných údajů.

- Omezení zpracování nebo odvolání souhlasu.

- Výmaz údajů (v určitých případech).

- Přenositelnost údajů.

- Podání stížnosti u dozorového úřadu.

8. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo na:

  • Přístup k svým osobním údajům.
  • Opravu nepřesných údajů.
  • Omezení zpracování nebo odvolání souhlasu.
  • Výmaz údajů (v určitých případech)
  • Přenositelnost údajů
  • Podání stížnosti u dozorového úřadu.
9. Zabezpečení údajů

Elektro obchod Maryška uplatňuje technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením.

10. Závěr

Tento dokument o zásadách zpracování osobních údajů je závazným rámcem, který Elektro obchod Maryška dodržuje při zacházení s osobními údaji. Aktualizace těchto zásad mohou být provedeny, aby byly v souladu s aktuálními právními a technologickými změnami. Subjekty údajů budou o těchto změnách informovány v souladu s platnými předpisy.

header-novinky.jpg
Splátky bez navýšení.
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY. NYNÍ MÁME OTEVŘENO CELÝ DEN, BEZ PŘESTÁVKY.